3000دروار

دروار

طراحی با مداد 2

ایجاد سایه روشن با مداد و ذغال

هنگامی که هنرمند یک جسم ساده انتخاب کرده مثلا کوزه . گلدان ؛ قوری  اشیایی از این دست ؛ کاغذ نقاشی و مداد طراحی را آماده کرده و ساختار جسم را با خط طرح می کند. سپس به تفکیف رنگ ها می پردازد . برای آنکه رنگ مایه ها را بهتر بیند. باید یک چشمش را ببندد و چشم دیگر را به حالت نیمه باز نگه دارد و به جسم خیر ه شود . درپی این عمل مرز تاریک ها مشخص می شود . با نوک مداد طراحی خطوط مرزی سایه را باید رسم کرد.

پس از آنکه جای رنگ مایه ها تعیین شد . لکه های تیر ه و روشن با تاریک ترین و روشن ترین رنگی که دراطراف می بیند مقایسه کند و از این راه کیفیت رنگمایه ها (شدت و ضعف خاکستری ها ) را ارزیابی کند. سپس با نوک مداد سایه را ایجاد می کند .تاریکی ها را می سنجد ؛ کم و زیاد می کند و جا  به جا می کند و آن قدر این کار را با دقت ادامه می دهد تا سرانجام طرحش کیفیتی سه بعدی پیدا می کند . این گونه حجم یابی به تراش دادن سنگ و یا به مجسمه سازی شباهت دارد . هر اندازه که سطح رنگ مایه ها دقیقتر رنگ بندی شود  به همان اندازه کیفیت سه بعدی اجسام نمودار می شود . همین طور طراح به کمک خطوط هاشوری سطوح تیره روشن ایجاد می کند. به کمک نوک مداد می توان خطوط موازی با فاصله یک سان ایجاد و با تغییر فاصله با دور ی و نزدیکی آنها ارزش تیره گی و روشنی ایجاد کرد . اگر فاصله خطوط موازی کم باشد . سطح تیر ه اگر زیاد باشد روشن به نظر می رسد . چند دسته خط موازی درجهات مختلف با هم ترکیب شوند تیره گی بیشتری ایجاد میکنند

اجسامی که درطبیعت وجود دارند. رنگین هستند . کیفیت رنگین اجسام با تغییر تابش نور و به طور کلی نسبت ب محیطی که جسم درآن قرار دارد کم یا زیاد می شو د. چون سرو کار طراح برای طراحی با مداد با مایه های سیاه و سفید است باید رنگی ها را به مایه های خاکستری ؛ سیاه و سفید تبدیل کند . مثلا اگر جسمی به رنگ سبز تیر ه و دیگری به رنگ زرد و یا صورتی باشد ؛ سبز تیر ه را به خاکستری پر رنگ و زرد را به خا کستری روشن برگرداند و نیم رنگ های بین آن دو را به انواغ خاکستری ها تبدیل کند و این رنگ مایه ها را با رنگ های سبز تیر ه و زرد ارزیا بی کند و سپس هر رنگ مایه را در فرم یا جای ویژه خودش بگذارد و اگر این رنگ مایه ها درست تشخیص داده شوند به طور یقین برجستگی ویا فرو رفتگی های آن جسم نمودارمی شود و طرح سه بعدی درسطح دو بعدی کاغذ پدید می آید

باید به خاطر سپرد همه  تاریکی ها را نباید درهم محو کرد به ویژه درمرحله اول حجم یابی سعی کنید هر دریک مایه در شکل یا محدوده ویژ ه اش دیده شو

از دو روش برای ایجاد انواع خاکستری استفاده می شود .

1-روش استفاده از پهنای مغز مداد

2-روش استفاده از نوک مداد برای ایجاد خطوط ها  شوری

 

ایجاد سطوح تیره و روشن با پهنای مغز مداد  

 

می توان سطوح تیر ه و روشن متنوع را با پهنای مغز مداد ایجاد کرد . هر چه مداد پر رنگ تر باشد (شمار ه B آن  بیشتر باشد )  فاصله تیرگی آ ن تا سفیدی کاغذ بیشتر است و درجات خاکستری متنوع تری را به وجود می آورد . (فشار دست بر ارزش تیرگی و روشنی خاکستری ایجاد شد ه تاثیر دارد ) هنگام طراحی بیشتر از یک نوع مداد استفاده  می شود .بنابراین طراح ازیک مداد چندین خاکستر ی به وجود می آورد . برای افزایش توانایی درایحاد خاکستری های متنوع از یک ابزار جدول خاکستری تهیه می شود به کمک این تمرین علاوه برتوانایی ایجاد درجات متنوع خاکستری حساسیت طراح نسبت به درجات تیره و روشن افزایش می یابد .

طراح با چشم نیمه باز سایه ها را به سه بخش خلاصه می کند : خاکستری روشن ؛ نیمه روشن و تیره (سفیدی کاغذ برای قسمت های نوریا برق روی اشیا استفاده می شود . ) با قرار دادن این خاکستری ها روی طرح حجم موضوع نشان داده می شود .

درطراحی ؛ از طبیعت با سایه روشن ایجاد یک ترکیب بندی مناسب با حذف و اضافه اجزا انجام می شو د . بررسی موضوع از زوایای مختلف و تهیه اسکیس های متعدد تغییر و جا به جایی بزرگ و کو چک کردن اجزای تصویر ؛ حذف برخی از بخش ها علاوه بر ترکیب بندی خطی درمورد ارتباط سطوح تیر ه و روشن هم انجام می شود .  

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۰۹/۱۰ساعت ۲۲:۱ بعد از ظهر  توسط گیو تنگه  |